Despre noi > Angajari

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G nr. 611/2008 şi OUG nr.45/2008, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Laborator Deşeuri – Direcţia Laboratoare Naţionale de Referinţă – Direcţia Generală Monitorizare, din cadrul aparatului propriu, în perioada 28-31 octombrie 2014.

Detalii

Autor: ANPM Bucuresti,
Adăugat: 2014-10-15 09:05:23
Ultima actualizare: 2014-10-15 09:10:51

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G nr. 611/2008 şi OUG nr.45/2008,  organizează concurspentru ocuparea funcţiei publice  de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Laborator Deşeuri Direcţia Laboratoare Naţionale de Referinţă – Direcţia Generală Monitorizare, din cadrul aparatului propriu, în perioada 28-31 octombrie 2014.

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE ŞI BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea funcţiei publice deexecuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Laborator Deşeuri Direcţia Laboratoare Naţionale de Referinţă – Direcţia Generală Monitorizare, din cadrul aparatului propriu,  organizat în perioada 28-31 octombrie 2014.

 

Funcţia publică de execuţie vacantă:

- consilier, clasa I, grad profesional debutant,  la Compartimentul Laborator Deşeuri – Direcţia Laboratoare Naţionale de Referinţă – Direcţia Generală Monitorizare

Condiţii de participare pentru funcţia publicăde execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant: 

  •  Condiţii generale – art.54 din Legea nr.188/1999 – republicată,(r2),  modificată şi completată
  • Condiţii specifice :
  1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: chimie, inginerie chimică, fizică, biologie, biotehnologii, ştiinţe inginereşti aplicate (specializarea: inginerie fizică, fizică tehnologică, bioinginerie, biotehnologii industriale).
  2. vechimea minimă – fără vechime;.

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS pentru pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei publice  de execuţievacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Laborator Deşeuri Direcţia Laboratoare Naţionale de Referinţă – Direcţia Generală Monitorizaredin cadrul ANPM

 

1.       Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;

2.       OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

3.       Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

4.       Legea nr. 7/2004  privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5.       H.G. nr. 1000/2012  privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia,cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE ale  concursului organizat în perioada

28 -31 octombrie 2014

Perioada/ locul depunerii dosarelor: 15.10-22.10.2014 / Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti

Selecţia dosarelor de concurs:  23.10.2014

Data/ ora / locul desfăşurării concursului :

  • proba scrisă: 28 octombrie 2014/ ora 10,00/ Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti
  • interviu: 31 octombrie 2014/ ora 10,00/ Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti

Dosarul de inscriere

Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;(Model formular)
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate (formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui A.N.F.P. nr. 192/17.01.2013) (Model adeverinţă)

- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică; ( Model declaratie)

- declaraţia pe propria răspundere conform art.54 lit.i) din Legea nr.188/1999.(Model declaratie)

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi la numerele de telefon (021) 207.11.01,  (021) 207.11.53. “


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.