Despre noi > Angajari

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului organizează concurs în vederea ocupării unei funcţii contractuale temporar vacante de şofer din cadrul aparatului propriu în perioada 18.11-24.11.2014

Detalii

Autor: ANPM Bucuresti,
Adăugat: 2014-10-06 11:46:15
Ultima actualizare: 2014-10-06 11:46:15

 

ANUNŢ

 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului organizează concurs în vederea ocupării unei funcţii contractuale temporar vacante de şofer din cadrul aparatului propriu în perioada 18.11-24.11.2014

 

Compartimentul: Direcţia Buget, Finanţe, Administrativ - Serviciul Achiziţii, Investiţii, Administrativ

 

Funcţia contractuală vacantă :

 • şofer – absolvent de studii medii, cu diplomă de bacalaureat;

   Probele de concurs: 18.11.2014 - probă scrisă, ora 10.00 şi 24.11.2014 - interviul

 1. Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 2. Condiţii generale pentru ca o persoană să poată ocupa o funcţie contractuală temporar vacantă de şofer:
 3. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 4. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 5. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 6. are capacitate deplină de exerciţiu;
 7. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 8. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 9. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 10.  Condiţii specifice pentru ca o persoană să poată ocupa o funcţie contractuală temporarvacantă de şofer:
 11. absolvent de studii medii, cu diplomă de bacalaureat;
 12.  permis de conducere categoria B şi C;
 13.  vechime de conducător auto de minimum 5 ani.

II.BIBLIOGRAFIA DE CONCURS pentru ocuparea funcţiei contractuale  temporar vacante de  şofer, din cadrul Direcţiei Buget, Finanţe, Administrativ - Serviciul Achiziţii, Investiţii, Administrativ, din cadrul ANPM

 1. HG nr. 1000/29.10.2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

2. LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată,cu modificările şi completările ulterioare - Codul muncii

3.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002  *** Republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind circulaţia pe drumurile publice

4. HG nr. 1391 din  4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,cu modificările şi completările ulterioare;

 

III. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune la sediulAgenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

   a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

    d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

   g) curriculum vitae;

    h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

    i) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 • În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

  

Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti de luni-joi, între orele 09:00-16:00 şi vineri 09:00-13:30.

 După verificarea de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, în maximum 3 zile  lucrătoare de la data expirării termenului de depunere dosare se va afişa lista cu candidaţii care întrunesc condiţiile de participare la concurs.

 Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în maximum două zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de către comisia de concurs.

 În vederea participării la proba scrisă, candidaţii admişi la selecţia dosarelor vor fi prezenţi în data de 18.11.2014 la ora 9,30 la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, corp clădire B, Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti, cu actul de identitate ( B.I./C.I.).

Informaţii suplimentare referitoare la concurs pot fi obţinute la telefon 021/207.11.53

  

NOTĂ:

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Bucureşti, 6 octombrie 2014                                                

 


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.