Despre noi > Angajari

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului Maramureş

Detalii

Autor: ANPM Bucuresti,
Adăugat: 2014-10-16 11:19:21
Ultima actualizare: 2014-10-16 11:19:21

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului Maramureş

Programat la data: 29.10.2014, ora 10:00 
Locatie desfasurare concurs: Bucuresti, sediul ANFP 
Status concurs: Programat 
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, conform OUG nr. 45/2008. 
Conditii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile de participare sunt:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.
 

Bibliografie

.O.U.G. nr. 195/ 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;
HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, cu modificările şi completările ulterioare;
HG nr. 445/ 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 22/ 2001 pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziilor si accesul la justitie in problemele de mediu (Conventia de la Aarhus), cu modificările şi completările ulterioare;
HG nr. 804 din 8 august 2007 privind controlul asupra pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanţe Periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;
HG nr.780/2006, privind stabilirea schemei de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu completările şi modificărie ulterioare;
HG nr.1570/2007, privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse, cu modificările şi completările ulterioare;
OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 104 din 15 iunie 2011privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul M.M.G.A. nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare si punere in aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului;
H.G. nr. 321/2005 republicată privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambient, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
O.M.F.P. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor in institutiile publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu modificările şi completările ulterioare;
OG nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informatia de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
Constituţia României;
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici , republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
 

Dosarul de inscriere

Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire). 
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Pentru concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

-  formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
- copia actului de identitate, 
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
- cazierul administrativ.

Pentru concursul de promovare în grad profesional, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani; 
- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon : 0374 112.726.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.