>

 Ordin număr 818 din 2003-10-17 00:00:00 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediuMinisterul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului
Ordin nr. 818 din 17/10/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 13/11/2003

pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu


    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, şi ale art. 11 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,

    ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite prezentul ordin.

   Art. 1. - Se aprobă Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, în vederea abordării integrate a măsurilor necesare pentru prevenirea, reducerea şi controlul poluării.
   Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,
Ilie Sârbu

    Bucureşti, 17 octombrie 2003.
    Nr. 818.

   ANEXĂ
 
    PROCEDURĂ
de emitere a autorizaţiei integrate de mediu


Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului
Procedură din 17/10/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 13/11/2003

de emitere a autorizaţiei integrate de mediu


   CAPITOLUL I
  Prevederi generale

   SECŢIUNEA 1
  Cadrul legal al procedurii

   Art. 1. - (1) Prezenta procedură prezintă metodologia de aplicare a cerinţelor de conformare a activităţilor/instalaţiilor prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002, în scopul obţinerii autorizaţiei integrate de mediu, care face parte integrantă din documentele de reglementare a funcţionării activităţii.
   (2) Autoritatea competentă pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu este autoritatea competentă pentru protecţia mediului la nivel regional în a cărei rază de competenţă se află amplasamentul.
   (3) Prezenta procedură se aplică tuturor activităţilor/instalaţiilor existente sau celor care au suferit modificări substanţiale ori activităţilor/instalaţiilor noi, reglementate prin acordul integrat de mediu.
   Art. 2. - (1) Termenii specifici utilizaţi în prezenta procedură sunt în conformitate cu definiţiile prevăzute în anexa nr. I la Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările ulterioare, în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 şi în art. 2 din Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000, denumită în continuare Convenţia de la Aarhus.
   (2) Definiţiile din actele normative menţionate la alin. (1) şi explicarea acestora în contextul specific prezentei proceduri sunt prezentate în Ghidul tehnic general, care va fi aprobat prin ordin al conducătorului autorităţii centrale pentru protecţia mediului, în termen de 3 luni.
   Art. 3. - (1) Condiţiile şi procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu asigură informarea şi participarea publicului şi a tuturor autorităţilor implicate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
   (2) Participarea autorităţilor implicate la procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu se realizează în cadrul Comisiei de analiză tehnică (CAT), organizată la nivelul autorităţii competente pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.
   (3) Participarea publicului se realizează în baza Convenţiei de la Aarhus, detaliată în cap. IX secţiunea a 2-a din prezentul ordin.

Modificat de Ordin nr. 1158 din 15/11/2005 Articolul 1 la 15/07/2004
Completat de Ordin nr. 1158 din 15/11/2005 Articolul 1 la 15/07/2004

   SECŢIUNEA a 2-a
  Aplicabilitate şi competenţe în emiterea autorizaţiei integrate de mediu

   Art. 4. - (1) Autoritatea regională pentru protecţia mediului stabileşte măsurile şi condiţiile de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activităţile/instalaţiile existente, după evaluarea condiţiilor de operare care nu respectă prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002, pe baza proiectului de program de conformare aprobat.
   (2) Pentru activităţile/instalaţiile noi sau pentru cele existente care au suferit modificări substanţiale titularul activităţii/instalaţiei are obligaţia să obţină, încă din etapa de proiectare, acordul integrat de mediu pentru toate activităţile/instalaţiile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002, punerea în funcţiune a acestora având loc numai după obţinerea autorizaţiei integrate de mediu.
   Art. 5. - (1) Depunerea solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie pentru funcţionarea oricărei instalaţii/activităţi menţionate în lista din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002.
   (2) În termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, autoritatea locală pentru protecţia mediului va înainta titularilor de activităţi/instalaţii, care desfăşoară activităţi listate în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002, înştiinţări scrise privind necesitatea demarării procedurii specifice de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.
   (3) Titularul activităţii/instalaţiei va depune solicitarea pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu la sediul autorităţii locale pentru protecţia mediului unde se află amplasamentul activităţii/instalaţiei.
   Art. 6. - (1) În termen de 10 zile de la primirea solicitării, autoritatea locală pentru protecţia mediului este obligată să informeze în scris autoritatea regională pentru protecţia mediului căreia îi revine responsabilitatea emiterii autorizaţiei integrate de mediu.
   (2) Autoritatea regională pentru protecţia mediului căreia îi revine responsabilitatea emiterii autorizaţiei coordonează şi controlează procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu şi poate delega autorităţilor locale competenţa analizării anumitor faze din procedură.
   Art. 7. - Pentru desfăşurarea în condiţii optime a procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, la sediul autorităţilor locale şi regionale pentru protecţia mediului se afişează la loc public următoarele:
   - conţinutul anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002;
   - lista documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF);
   - condiţiile locale de mediu specifice amplasamentului;
   - lista documentelor pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu;
   - condiţiile de participare a publicului în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;
   - formularul-tip pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu;
   - lista taxelor şi tarifelor aferente procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, stabilite conform legislaţiei în vigoare.

   CAPITOLUL II
  Solicitarea de autorizaţie integrată de mediu

   SECŢIUNEA 1
  Conţinutul solicitării autorizaţiei integrate de mediu

   Art. 8. - Titularul de activitate care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 are obligaţia de a elabora şi de înainta autorităţii locale pentru protecţia mediului solicitarea autorizaţiei integrate de mediu, care cuprinde:
   - cerere;
   - raport de amplasament, întocmit în conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general prevăzut la art. 2 alin. (2);
   - evaluări privind nivelul impactului activităţilor asupra mediului;
   - proiect de program pentru conformare în cazul instalaţiilor existente;
   - dovada publicării anunţului public de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu;
   - dovada achitării tarifului pentru verificarea solicitării.
Modificat de Ordin nr. 1158 din 15/11/2005 Articolul 1 la 15/07/2004

   Art. 9. - (1) Analiza preliminară efectuată de autoritatea locală pentru protecţia mediului stabileşte dacă solicitarea este sau nu corect întocmită şi dacă îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supusă analizei propriu-zise. O solicitare nu este corect întocmită dacă:
   a) nu au fost depuse toate documentele de susţinere a solicitării;
   b) face referire la o instalaţie ce nu se încadrează în domeniul reglementat pentru autorizarea integrată de mediu;
   c) tarifele necesare nu au fost achitate.
   (2) În cazul acceptării solicitării, titularul de activitate/operatorul este invitat să achite tarifele corespunzătoare etapei de analiză a documentaţiei de susţinere a solicitării.
   (3) Respingerea motivată a solicitării se comunică solicitantului fără perceperea taxei de autorizare, dar cu perceperea tarifului pentru etapa parcursă pentru verificarea solicitării.
   (4) După analiza preliminară a documentaţiei de solicitare autoritatea competentă pentru protecţia mediului la nivel local transmite în scris titularului de activitate/operatorului, în termen de 10 zile lucrătoare, răspunsul privind acceptarea solicitării sau respingerea motivată.
   Art. 10. - Autoritatea regională pentru protecţia mediului stabileşte şi comunică în termen de 7 zile lucrătoare titularului de activitate/instalaţie, în funcţie de numărul autorităţilor implicate în aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu şi componenţa CAT, numărul de exemplare pe hârtie ale solicitării autorizaţiei integrate de mediu şi un exemplar pe suport electronic.

Abrogat de Ordin nr. 1158 din 15/11/2005 Articolul 1 la 15/07/2004

   SECŢIUNEA a 2-a
  Conţinutul documentaţiei de susţinere a solicitării
autorizaţiei integrate de mediu

   Art. 11. - (1) Formularul-tip de cerere pentru solicitarea demarării procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu este prevăzut în Ghidul tehnic general şi se completează conform specificaţiilor acestuia.
   (2) Raportul de amplasament se întocmeşte pe baza investigaţiilor efectuate, a datelor şi informaţiilor conţinute în evaluările privind nivelul impactului asupra mediului şi în conformitate cu recomandările Ghidului tehnic general.
   (3) Evaluările privind nivelul impactului activităţilor asupra mediului, constând în studiul de evaluare a impactului asupra mediului în cazul activităţilor noi şi în bilanţul de mediu pentru cele existente, se realizează de persoane fizice sau juridice atestate în acest scop de către autoritatea centrală pentru protecţia mediului, conform prevederilor legale în vigoare.

Abrogat de Ordin nr. 1158 din 15/11/2005 Articolul 1 la 15/07/2004

   SECŢIUNEA a 3-a
  Analiza propriu-zisă a conţinutului documentaţiei de susţinere
a solicitării autorizaţiei integrate de mediu

   Art. 12. - (1) Documentaţia de susţinere a solicitării trebuie să fie corect întocmită şi să prezinte autorităţii regionale pentru protecţia mediului toate informaţiile necesare pentru luarea deciziei.
   (2) Toate documentele de susţinere a solicitării care au trecut de analiza preliminară a autorităţii locale pentru protecţia mediului se supun analizei detaliate efectuate de către autoritatea regională pentru protecţia mediului.
   Art. 13. - (1) Analiza detaliată a documentelor de susţinere a solicitării se realizează în cadrul CAT.
   (2) În situaţia în care analiza documentaţiei de susţinere a solicitării autorizaţiei integrate de mediu necesită evaluarea unui expert, CAT poate solicita un punct de vedere al grupului de experţi în domeniul de activitate supus analizei.
   Art. 14. - Autoritatea regională pentru protecţia mediului stabileşte, în urma analizei detaliate a documentelor de susţinere a solicitării, dacă procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu continuă.
Abrogat de Ordin nr. 1158 din 15/11/2005 Articolul 1 la 15/07/2004

   Art. 15. - (1) Autoritatea regională pentru protecţia mediului, în urma analizei detaliate, stabileşte:
   a) respingerea solicitării, în cazul în care documentele de susţinere a solicitării nu sunt corect întocmite;
   b) completări pe baza raportului de analiză CAT, în cazul în care nu se furnizează datele şi informaţiile necesare pentru luarea deciziei.
   (2) Autoritatea regională pentru protecţia mediului, în cazul respingerii documentaţiei de susţinere a solicitării autorizaţiei integrate de mediu, este obligată, în termen de 10 zile lucrătoare, să înştiinţeze în scris titularul de activitate/operatorul despre motivaţia respingerii solicitării, o dată cu returnarea documentelor depuse, fără restituirea tarifului perceput pentru etapa de verificare parcursă.
   (3) În cazul în care autoritatea regională pentru protecţia mediului solicită completări la documentaţia depusă, titularul de activitate/operatorul este obligat să transmită informaţiile şi datele în termen de 30 de zile, în vederea continuării procedurii. Neîncadrarea în acest termen atrage respingerea documentaţiei în condiţiile alin. (2).
   (4) Completările la documentaţia depusă, solicitate de autoritatea regională pentru protecţia mediului, se reanalizează în cadrul CAT, în conformitate cu prevederile art. 13.
   (5) În situaţia respingerii documentaţiei, titularul de activitate/operatorul este obligat să reia procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu de la etapa iniţială, în conformitate cu prevederile art. 31.

Completat de Ordin nr. 1158 din 15/11/2005 Articolul 1 la 15/07/2004

   CAPITOLUL III
 
   SECŢIUNEA 1
  Depunerea solicitării în vederea obţinerii autorizaţiei integrate
de mediu pentru o instalaţie existentă

   Art. 16. - (1) Depunerea solicitării în vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu pentru funcţionarea instalaţiilor existente se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002.
   (2) Pentru orice instalaţie existentă, definită în sensul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002, titularul de activitate/operatorul întocmeşte un proiect de program pentru conformare, care se ataşează la documentele pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu, în vederea aprobării de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.
   Art. 17. - (1) Elaborarea proiectului programului de conformare pentru instalaţiile existente se face în funcţie de data punerii în funcţiune a activităţii/instalaţiei.
   (2) Pentru activităţile/instalaţiile care au intrat în funcţiune înainte de 30 octombrie 1999, termenul de finalizare a aplicării programelor de conformare este 30 octombrie 2007.
   (3) Pentru activităţile/instalaţiile care au intrat în funcţiune în perioada 30 octombrie 1999 - 4 aprilie 2002, termenul pentru finalizarea aplicării programelor de conformare este 31 decembrie 2006.
Modificat de Ordin nr. 1158 din 15/11/2005 Articolul 1 la 15/07/2004

   Art. 18. - (1) Autorizaţia integrată de mediu pentru instalaţiile care funcţionează în baza unui program de conformare se emite cu termene de valabilitate pe perioada realizării fiecărei măsuri cuprinse în programul de conformare aprobat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.
   (2) Nerespectarea termenelor şi a măsurilor cuprinse în programul pentru conformare duce la aplicarea prevederilor art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002.

Modificat de Ordin nr. 1158 din 15/11/2005 Articolul 1 la 15/07/2004

   SECŢIUNEA a 2-a
  Conţinutul documentaţiei de susţinere a solicitării autorizaţiei
integrate de mediu pentru o instalaţie existentă

   Art. 19. - (1) Bilanţul de mediu, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, identifică, descrie şi evaluează, în conformitate cu procedura de evaluare, efectele directe şi indirecte ale activităţii asupra mediului.
   (2) Pentru aspectele de neconformare identificate prin bilanţul de mediu, raportul de amplasament şi condiţiile specifice amplasamentului, titularul de activitate/instalaţie propune măsuri etapizate pentru realizarea conformării cuprinse în proiectul de program pentru conformare, întocmit în conformitate cu specificaţiile Ghidului tehnic general, ce cuprind şi recomandările ghidurilor de referinţă pentru cele mai bune tehnici disponibile.
   (3) Proiectul de program pentru conformare se realizează în baza art. 17 şi a specificaţiilor Ghidului tehnic general.

Modificat de Ordin nr. 1158 din 15/11/2005 Articolul 1 la 15/07/2004

   SECŢIUNEA a 3-a
  Depunerea solicitării în vederea obţinerii autorizaţiei integrate de
mediu pentru o instalaţie nouă sau pentru modificarea substanţială
a unei instalaţii existente

   Art. 20. - (1) În cazul solicitării autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalaţie nouă sau pentru modificarea substanţială a unei instalaţii existente, definite în sensul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002, titularul de activitate este obligat să depună solicitarea când proiectul final este redactat, dar înainte de începerea lucrărilor de construcţie.
   (2) Solicitarea autorizaţiei integrate de mediu pentru activităţile noi sau pentru modificări substanţiale ale unei activităţi existente va respecta cerinţele cap. II.
Modificat de Ordin nr. 1158 din 15/11/2005 Articolul 1 la 15/07/2004

   Art. 21. - Dacă în timpul lucrărilor de construcţie sau la punerea în funcţiune titularul de activitate/operatorul efectuează schimbări care conduc la modificarea condiţiilor de autorizare, acesta va depune în prealabil cererea de reconsiderare a solicitării, împreună cu modificarea şi completarea solicitării iniţiale.
   Art. 22. - În cazul activităţilor privind managementul deşeurilor, menţionate în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002, se aplică cerinţele specifice stipulate de legislaţia în vigoare pentru acest sector, încă din faza depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu.

   CAPITOLUL IV
  Analiza solicitării autorizaţiei integrate de mediu

   SECŢIUNEA 1
  Analiza solicitării autorizaţiei integrate de mediu
de către autoritatea regională pentru protecţia mediului

   Art. 23. - În termen de 20 de zile de la primirea informării privind solicitarea autorizaţiei integrate de mediu pentru o activitate/instalaţie existentă, nouă sau pentru o instalaţie existentă care a suferit modificări substanţiale, autoritatea regională responsabilă pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu dispune şi urmăreşte realizarea următoarelor etape din procedură:
   a) evaluarea solicitării şi a documentelor de susţinere a acesteia;
   b) verificarea amplasamentului şi a modului de delimitare/identificare a instalaţiei, în conformitate cu specificaţiile Ghidului tehnic general;
   c) verificarea întocmirii anunţului public, în conformitate cu specificaţiile Ghidului tehnic general.
   Art. 24. - Titularul de activitate/instalaţie furnizează autorităţii publice locale pentru protecţia mediului dovada publicării anunţului public de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Consultarea celorlalte autorităţi

   Art. 25. - În termen de 15 zile lucrătoare de la data acceptării solicitării, autoritatea regională pentru protecţia mediului dispune şi urmăreşte realizarea următoarelor etape:
   a) stabileşte componenţa CAT în care să fie reprezentate toate autorităţile implicate în autorizarea şi reglementarea funcţionării activităţii/instalaţiei;
   b) transmite copiile solicitării celorlalte autorităţi;
   c) convoacă CAT constituită conform prevederilor art. 3 alin. (2) şi comunică solicitantului data stabilită pentru demararea procedurii de analiză a solicitării de autorizare;
   d) prezintă CAT solicitarea titularului de activitate şi propunerea autorităţii competente pentru protecţia mediului privitoare la continuarea procedurii;
   e) prezintă CAT propunerea autorităţii competente pentru protecţia mediului privind completările necesare documentaţiei de susţinere a solicitării;
   f) definitivează, pe baza observaţiilor şi propunerilor primite de la celelalte autorităţi, lista actelor de reglementare care trebuie emise de alte autorităţi, prealabil eliberării autorizaţiei integrate de mediu.
   Art. 26. - În termen de 10 zile de la data evaluării solicitării în cadrul CAT, autoritatea regională pentru protecţia mediului transmite titularului de activitate/operatorului raportul analizei.
   Art. 27. - (1) În cazul activităţilor/instalaţiilor a căror funcţionare ar putea avea efecte negative semnificative asupra mediului unei alte ţări, autoritatea competentă pentru protecţia mediului la nivel regional va înştiinţa în termen de 10 zile de la acceptarea solicitării autoritatea centrală pentru protecţia mediului.
   (2) Autoritatea centrală pentru protecţia mediului va înştiinţa autoritatea centrală pentru protecţia mediului a statului în cauză, în condiţii de reciprocitate şi în conformitate cu prevederile acordurilor de colaborare bilaterală.
   (3) Autoritatea centrală pentru protecţia mediului stabileşte decizia finală privind acordarea sau respingerea autorizaţiei integrate de mediu numai după ce consultările cu alte state sunt încheiate. Autoritatea centrală pentru protecţia mediului ia în considerare orice observaţie primită de la celelalte state.

   CAPITOLUL V
  Decizia de acordare a autorizaţiei integrate de mediu

   SECŢIUNEA 1
  Consultarea celorlalte autorităţi

   Art. 28. - (1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la încheierea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, a consultării publicului şi în lipsa unor observaţii fundamentale din partea acestuia, autoritatea regională pentru protecţia mediului acţionează după cum urmează:
   a) pentru activităţi/instalaţii noi, existente supuse unor modificări substanţiale sau pentru instalaţii existente aflate în conformitate cu cerinţele autorizării integrate, pregăteşte proiectul de autorizaţie integrată de mediu sau propunerea de respingere justificată a solicitării;
   b) înaintează membrilor CAT proiectul de autorizaţie integrată de mediu sau de respingere motivată a solicitării şi cere transmiterea în scris a comentariilor/punctelor de vedere în termen de 10 zile lucrătoare;
   c) anunţă titularul de activitate/operatorul despre acţiunea de înaintare a proiectului de autorizaţie integrată de mediu membrilor CAT spre consultare şi analiză.
   (2) În termen de 10 zile de la primirea comentariilor menţionate la alin. (1), autoritatea regională pentru protecţia mediului convoacă în plen CAT în vederea definitivării proiectelor de autorizaţie integrată de mediu, respectiv autorizaţie de mediu cu program pentru conformare.
   (3) Neprimirea comentariilor în termenul specificat la alin. (2) echivalează cu lipsa acestora.
   (4) În termen de 5 zile de la consultarea în plen a CAT, conform alin. (2) şi (3), autoritatea regională pentru protecţia mediului anunţă publicul, prin mass-media, asupra deciziei de emitere sau de respingere a autorizaţiei integrate de mediu. Costul anunţului public este suportat de titularul de activitate/instalaţie.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Luarea deciziei privind emiterea autorizaţiei integrate de mediu

   Art. 29. - (1) În termen de 30 de zile de la anunţul public de emitere a unei autorizaţii integrate de mediu/autorizaţii de mediu cu program de conformare şi în lipsa unor observaţii fundamentate din partea publicului, autoritatea regională pentru protecţia mediului emite autorizaţia integrată de mediu.
   (2) În situaţia în care observaţiile primite din partea publicului justifică aprofundarea evaluării şi solicitarea de noi informaţii sau investigaţii suplimentare, autoritatea regională pentru protecţia mediului decide reluarea procedurii de la etapa solicitării acestor informaţii, cu plata tarifelor aferente etapelor corespunzătoare reevaluării.
   Art. 30. - Informaţiile transmise spre consultare publică sunt informaţiile prevăzute de Convenţia de la Aarhus, informaţii fără valoare comercială sau securitate naţională.
Modificat de Ordin nr. 1158 din 15/11/2005 Articolul 1 la 15/07/2004

   Art. 31. - Titularii de activităţi/operatorii cărora li s-au respins solicitările de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pot relua procedura în termen de maximum 90 de zile de la data respingerii, cu plata tarifelor corespunzătoare.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Reexaminarea şi actualizarea autorizaţiei integrate de mediu

   Art. 32. - Autoritatea competentă pentru protecţia mediului reexaminează periodic şi actualizează, dacă este necesar, condiţiile de acordare a autorizaţiei integrate de mediu.
   Art. 33. - Reexaminarea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în următoarele situaţii:
   a) poluarea cauzată de instalaţie necesită revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizaţie sau necesită stabilirea de noi valori limită de emisie;
   b) schimbările substanţiale şi extinderi ale instalaţiilor, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor;
   c) siguranţa exploatării şi a desfăşurării activităţii face necesară introducerea de tehnici speciale şi măsuri de management;
   d) rezultatele acţiunilor de inspecţie şi control al conformării relevă aspecte noi, neprecizate de documentaţia depusă pentru susţinerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de autorizare;
   e) emiterea unor noi reglementări legale.

   CAPITOLUL VI
 
   SECŢIUNEA 1
  Obligaţiile de bază ale titularului activităţii/operatorului
privind exploatarea instalaţiei

   Art. 34. - Obligaţiile de bază ale titularului activităţii/operatorului privind exploatarea instalaţiei sunt următoarele:
   a) luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;
   b) luarea măsurilor care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;
   c) evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;
   d) utilizarea eficientă a energiei;
   e) luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;
   f) luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.
   Art. 35. - (1) Schimbarea modului de exploatare a instalaţiei, prevăzută de titularul activităţii/operator, nu poate fi întreprinsă fără a se cere eliberarea acordului şi/sau autorizaţiei integrate de mediu.
   (2) Titularul activităţii/operatorul este obligat să informeze autorităţile competente pentru protecţia mediului despre orice schimbare adusă instalaţiei sau procesului tehnologic. Autoritatea regională pentru protecţia mediului reanalizează, după caz, condiţiile de funcţionare stabilite în autorizaţia integrată de mediu.
   (3) Cererea de autorizare se va face pentru părţile de instalaţie şi pentru elementele respective, susceptibile de a fi modificate.
   Art. 36. - Titularul activităţii/operatorul este obligat să respecte condiţiile din acordul şi/sau din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.
   Art. 37. - (1) Titularul activităţii/operatorul este obligat să informeze cu regularitate autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre rezultatele monitorizării emisiilor din instalaţie şi, în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.
   (2) Titularul activităţii/operatorul este obligat să asiste şi să pună la dispoziţie autorităţii competente pentru protecţia mediului toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului instalaţiei şi pentru prelevarea de probe sau culegerea oricăror informaţii pentru respectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Atribuţii şi răspunderi ale autorităţilor competente
pentru protecţia mediului

   Art. 38. - Autoritatea competentă pentru protecţia mediului are următoarele atribuţii şi răspunderi:
   a) coordonează şi controlează modul de aplicare şi respectare a prevederilor autorizaţiei integrate de mediu;
   b) asigură luarea măsurilor necesare pentru ca autorizaţia integrată de mediu pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 să fie eliberată cu respectarea dispoziţiilor şi prevederilor legale în vigoare;
   c) asigură luarea măsurilor pentru informarea permanentă privind evoluţia celor mai bune tehnici disponibile în structurile sale; aceste informaţii sunt publice;
   d) asigură cadrul necesar pentru liberul acces la informaţie şi pentru participarea publicului la procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, în scopul garantării faptului că orice cerere de autorizare pentru o nouă instalaţie sau de modificare substanţială a unei instalaţii existente este accesibilă publicului pentru exprimarea opiniei, înaintea luării deciziei de către autoritatea competentă;
   e) pune la dispoziţie publicului rezultatele supravegherii emisiilor în mediu şi modul de respectare a condiţiilor de autorizare prevăzute şi deţinute de autoritatea competentă;
   f) publică anual inventarul principalelor emisii şi surse responsabile de poluare;
   g) comunică şi pune la dispoziţie în cadrul relaţiilor bilaterale, pe bază de reciprocitate şi în condiţii de echivalenţă, toate datele cuprinse în cererea prin care a fost solicitată eliberarea autorizaţiei, în cazul în care se constată că funcţionarea unei instalaţii în care se desfăşoară activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 poate avea efecte asupra mediului altor state sau dacă statul respectiv, care este susceptibil de a fi grav afectat, face o cerere în acest sens. Punerea la dispoziţie a datelor respective se va face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în acelaşi timp cu informarea propriilor cetăţeni;
   h) verifică respectarea dispoziţiilor legale pentru ca activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 să se desfăşoare astfel încât să fie luate toate măsurile adecvate pentru prevenirea poluării şi pentru promovarea celor mai bune tehnici disponibile, cu respectarea prevederilor cuprinse în anexa nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002;
   i) verifică luarea măsurilor necesare pentru a se evita orice poluare semnificativă;
   j) verifică luarea măsurilor de eliminare totală a deşeurilor poluante ce pot fi generate de activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002, iar în cazul în care totuşi acestea apar, verifică luarea măsurilor de utilizare eficientă şi nepoluantă a acestora; în cazul în care acest lucru nu este posibil de realizat tehnic şi nu este eficient din punct de vedere economic, verifică luarea măsurilor de neutralizare şi/sau de înlăturare a lor, cu respectarea reglementărilor legale, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului, potrivit normelor legale;
   k) verifică aplicarea măsurilor de utilizare eficientă a energiei;
   l) verifică luarea măsurilor pentru prevenirea accidentelor cu impact asupra sănătăţii omului şi a mediului şi limitarea consecinţelor acestora;
   m) verifică luarea tuturor măsurilor necesare pentru evitarea oricăror riscuri de poluare şi a celor pentru aducerea amplasamentului, după încetarea activităţii, într-o stare care să permită reutilizarea acestuia pentru alte scopuri.

   CAPITOLUL VII
  Condiţii de autorizare integrată

   SECŢIUNEA 1
  Condiţii specifice amplasamentului

   Art. 39. - (1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte valori limită de emisie pentru instalaţiile/activităţile menţionate în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 şi/sau alte condiţii de funcţionare care ţin cont de condiţiile specifice amplasamentului.
   (2) Autoritatea locală pentru protecţia mediului indică titularilor de activităţi valorile limită de emisie care trebuie respectate pe amplasamentul considerat.
   (3) La întocmirea documentaţiilor pentru susţinerea solicitărilor de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, titularii de activităţi/instalaţii se raportează la valorile limită de emisie indicate de autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului şi folosesc standardele indicate de normele de reglementare a procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu şi ghidurile privind cele mai bune tehnici disponibile.
   (4) În situaţia în care normele de calitate a mediului solicită condiţii mai severe decât cele ce pot fi atinse prin introducerea celor mai bune tehnici disponibile, se impun măsuri adiţionale specificate în acord şi/sau în autorizaţie fără a afecta măsurile ce sunt solicitate pentru respectarea standardelor de calitate.

Modificat de Ordin nr. 1158 din 15/11/2005 Articolul 1 la 15/07/2004

   SECŢIUNEA a 2-a
  Autorizarea activităţii

   Art. 40. - (1) Autorizaţia integrată de mediu se eliberează de către autorităţile competente pentru protecţia mediului în baza solicitării titularului de activitate/operatorului, care trebuie să cuprindă descrierea următoarelor elemente:
   a) amplasamentul prevăzut pentru operare;
   b) instalaţia şi activităţile desfăşurate, din care să rezulte natura şi amploarea acestor activităţi;
   c) materiile prime şi auxiliare, substanţele şi tipul de energie utilizată sau produsă de instalaţie;
   d) sursele de emisie ale instalaţiei;
   e) starea amplasamentului instalaţiei;
   f) impactul activităţii asupra mediului, ca întreg;
   g) natura şi cantitatea de emisii previzibile ale instalaţiei în fiecare element component al mediului, astfel încât să fie posibilă o identificare a efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului;
   h) tehnologia prevăzută şi alte tehnici utilizate pentru prevenirea emisiilor provenind de la instalaţii, iar dacă aceasta nu este posibilă, pentru reducerea lor;
   i) măsurile prevăzute pentru prevenirea producerii şi valorificării deşeurilor generate de instalaţie;
   j) măsurile prevăzute pentru supravegherea emisiilor în mediu;
   k) alte măsuri stabilite pentru îndeplinirea obligaţiilor de bază prevăzute la art. 12, după caz.
   (2) Cererea trebuie să cuprindă un rezumat cu datele prevăzute la alin. (1).
   (3) După furnizarea datelor titularul activităţii/operatorul va întocmi, după caz, un raport de securitate pentru prevenirea riscurilor de accident major, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
   Art. 41. - Condiţiile necesare pentru emiterea acordului şi/sau autorizaţiei integrate de mediu sunt următoarele:
   a) verificarea de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului a măsurilor cuprinse în autorizaţiile integrate de mediu privind îndeplinirea condiţiilor de asigurare a protecţiei aerului, apei şi solului şi pentru realizarea unui nivel ridicat de protecţie a mediului, ca un întreg;
   b) autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte măsurile necesare pentru prevenirea sau, în cazul în care aceasta nu este posibilă, pentru reducerea emisiilor provenite din activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 în aer, apă şi sol, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întregul său, în acord cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a obligaţiilor din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte;
   c) luarea în considerare a tuturor informaţiilor şi/sau concluziilor pertinente, precum şi a celor din studiul de impact privind efectele asupra mediului pentru instalaţiile noi, în cazul unei modificări substanţiale a instalaţiilor existente şi al unor proiecte publice/private;
   d) stabilirea valorilor limită de emisie, în special pentru poluanţii care figurează în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002, susceptibili de a fi evacuaţi de instalaţia respectivă în cantităţi semnificative, în funcţie de natura şi de potenţialul lor de transfer al poluării de la un element şi factor de mediu la altul;
   e) autoritatea competentă pentru protecţia mediului solicită prescripţii care să garanteze protecţia solului, a apelor subterane şi măsuri privind gestiunea deşeurilor generate de instalaţie; valorile limită pot fi completate sau înlocuite cu parametri sau cu măsuri tehnice echivalente;
   f) pentru instalaţiile prevăzute la pct. 6.6 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002, valorile limită de emisie se stabilesc luându-se în considerare cele mai bune tehnici disponibile adoptate pentru aceste categorii de instalaţii;
   g) valorile limită de emisie, parametrii şi măsurile tehnice se vor baza pe cele mai bune tehnici disponibile, fără a fi prescrisă utilizarea unei tehnici sau tehnologii speciale, dar luându-se în considerare caracteristicile tehnice ale instalaţiei respective, amplasarea sa geografică şi condiţiile locale de mediu. Condiţiile de autorizare trebuie să prevadă dispoziţii referitoare la reducerea poluării la lungă distanţă sau transfrontieră şi să garanteze un nivel ridicat de protecţie a mediului;
   h) luarea măsurilor adecvate pentru supravegherea emisiilor, cu specificarea metodologiei de măsurare, a frecvenţei acestora şi a procedurii de evaluare a rezultatelor măsurărilor, precum şi obligaţia de a comunica autorităţii competente pentru protecţia mediului datele necesare controlului şi respectării condiţiilor de autorizare. Pentru instalaţiile prevăzute la pct. 6.6 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 măsurile prevăzute iau în considerare costurile şi beneficiile;
   i) măsurile privind condiţiile de exploatare, altele decât cele normale, vor fi luate în considerare în mod adecvat în situaţiile în care mediul riscă să fie afectat de pornirea instalaţiei, de emisiile fugitive, de disfuncţionalităţi, de oprirea momentană sau definitivă a exploatării;
   j) măsuri speciale cu scopul de a preveni şi/sau de a reduce poluarea, atunci când autorităţile competente pentru protecţia mediului le găsesc adecvate.
   Art. 42. - În situaţia în care pentru respectarea standardelor de calitate a amplasamentului autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte condiţii mai severe decât cele care ar putea fi atinse prin utilizarea tehnicii aflate în operare, introducerea celor mai bune tehnici disponibile poate fi impusă prin condiţii suplimentare, cerute prin autorizaţie, fără a se aduce atingere altor măsuri pentru respectarea normativului de calitate a mediului.

   CAPITOLUL VIII
  Soluţionarea contestaţiilor la decizia de acordare
a autorizaţiei integrate de mediu

   Art. 43. - Contestaţiile la decizia de acordare a autorizaţiei integrate de mediu, eliberată de autoritatea regională competentă pentru protecţia mediului, se adresează către Corpul de Apel Administrativ din cadrul autorităţii centrale pentru protecţia mediului.
Modificat de Ordin nr. 1158 din 15/11/2005 Articolul 1 la 15/07/2004

   Art. 44. - Litigiile generate de eliberarea sau de respingerea, revizuirea, suspendarea ori anularea autorizaţiei integrate/autorizaţiei de mediu se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare.
Modificat de Ordin nr. 1158 din 15/11/2005 Articolul 1 la 15/07/2004

   Art. 45. - Litigiile generate de nerespectarea participării publicului la procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu se vor soluţiona în instanţă prin depunerea unei sesizări în termen de 30 de zile de la data luării deciziei de eliberare a autorizaţiei integrate de mediu.

   CAPITOLUL IX
  Accesul la informaţii şi participarea publicului
la procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

   SECŢIUNEA 1
  Accesul publicului la informaţii

   Art. 46. - Autorităţile competente pentru protecţia mediului asigură şi garantează accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziilor prin:
   a) aducerea la cunoştinţă publică a tuturor cererilor de autorizare a noilor instalaţii sau de modificare substanţială a instalaţiilor existente, astfel încât, în raport cu perioada necesară şi cu modul de informare, publicul să îşi poată face cunoscută opinia înainte de luarea deciziilor;
   b) aducerea la cunoştinţă publică a deciziei luate şi a unei copii de pe autorizaţia eliberată, precum şi de pe fiecare actualizare ulterioară a acesteia;
   c) punerea la dispoziţie publicului a rezultatelor supravegherii emisiilor, primite de la titularul de activitate/operatorul conform condiţiilor de autorizare.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Participarea publicului la procedura de emitere a autorizaţiei
integrate de mediu

   Art. 47. - Titularul de activitate/operatorul trebuie să anunţe public solicitarea autorizaţiei integrate de mediu - inclusiv solicitarea pentru schimbarea esenţială a modului de operare şi actualizarea condiţiilor de autorizare - simultan cu depunerea documentaţiei, în mass-media inclusiv, dar nu restrictiv, într-un cotidian local/regional/naţional.
   Art. 48. - (1) Autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului stabileşte decizia finală privind acordarea sau respingerea autorizaţiei integrate de mediu numai după ce consultările cu alte state sunt încheiate. Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului trebuie să ia în considerare orice observaţie primită de la celelalte state.
   (2) Procedura privind comunicările internaţionale legate de aplicarea prevederilor alin. (1) va fi stabilită prin acorduri bilaterale cu celelalte state vecine, la propunerea autorităţii centrale pentru protecţia mediului.
   Art. 49. - Documentaţia pentru susţinerea autorizaţiei integrate de mediu, împreună cu toate datele relevante, cu excepţia celor care reprezintă secret de stat şi informaţii comerciale pentru care se cere confidenţialitate, trebuie să fie disponibile publicului pentru consultare la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului sau la sediul primăriei locale din zona în care se află instalaţia.
   Art. 50. - (1) Publicul are dreptul să prezinte în scris sau verbal comentariile asupra solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu, în termen de 30 de zile de la depunerea solicitării.
   (2) Comentariile justificate ale publicului vor fi consemnate în procesul-verbal al dezbaterii publice, pot fi depuse/trimise în scris la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului sau pot fi transmise prin poştă electronică.
   (3) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite în scris titularului de activitate/operatorului observaţiile primite din partea publicului şi le afişează pe site-ul propriu în termen de 5 zile de la termenul specificat la alin. (1).
Completat de Ordin nr. 1158 din 15/11/2005 Articolul 1 la 15/07/2004

   Art. 51. - (1) Poate fi refuzat accesul publicului la următoarele informaţii:
   a) procesele-verbale (lucrările) autorităţii publice confidenţiale, unde confidenţialitatea este asigurată prin lege;
   b) documentele privind relaţii internaţionale, securitatea publică sau apărarea naţională;
   c) informaţiile industriale sau comerciale, când confidenţialitatea este asigurată prin reglementări la nivel naţional ori local pentru a proteja interese economice legitime, inclusiv interesul în menţinerea confidenţialităţii datelor statistice şi a taxelor;
   d) drepturile de proprietate intelectuală;
   e) datele personale şi/sau dosarele confidenţiale referitoare la personal, când persoana nu consimte să dezvăluie publicului aceste informaţii şi când confidenţialitatea este asigurată prin reglementări la nivel naţional sau local.
   (2) Refuzul accesului la informaţiile menţionate la alin. (1) se va realiza conform legislaţiei în vigoare.
   Art. 52. - (1) Conţinutul deciziei, incluzând copia autorizaţiei integrate de mediu, şi orice condiţii ulterioare, luate în cursul derulării prezentei proceduri - cu excepţia datelor clasificate ca secrete de stat şi informaţii comerciale confidenţiale -, trebuie puse la dispoziţie publicului interesat de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, la sediul acesteia şi la cel al primăriei locale, pe durata funcţionării instalaţiei.
   (2) Împreună cu publicarea deciziei trebuie să fie afişate motivele şi consideraţiile pe care se bazează decizia, inclusiv informaţia privind procesul de participare a publicului.
   (3) Publicarea unei decizii trebuie însoţită de informaţii practice privind accesul publicului la conţinutul procedurilor administrative şi juridice relevante.
   Art. 53. - Datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii trebuie să fie puse la dispoziţie publicului pe suport hârtie/electronic pentru a putea fi consultate la sediul autorităţii pentru protecţia mediului sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia.
   Art. 54. - Registrul naţional de evidenţă a autorizaţiilor integrate de mediu este public.
   Art. 55. - Registrul naţional de evidenţă a autorizaţiilor integrate de mediu trebuie să fie disponibil pentru consultare pe pagina de web a Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.

   CAPITOLUL X
  Taxe şi tarife

   Art. 56. - Tarifele se încasează de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului implicată, pe fiecare etapă de procedură.
   Art. 57. - Tarifele pentru eliberarea de informaţii către public la cerere, prin copiere, în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, sunt cele specificate de Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 1.182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 15 mai 2003.
   Art. 58. - Depunerea sesizărilor la Corpul de Apel Administrativ, analiza acestora şi soluţionarea lor se fac fără perceperea de taxe/tarife.
Abrogat de Ordin nr. 1158 din 15/11/2005 Articolul 1 la 15/07/2004

   Art. 59. - (1) Cuantumul taxelor şi tarifelor pentru emiterea autorizaţiilor integrate de mediu se aplică conform prevederilor legale în vigoare.
   (2) Taxele se achită la Trezoreria Statului în contul Fondului pentru mediu, iar tarifele se încasează de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

   CAPITOLUL XI
  Dispoziţii finale

   Art. 60. - Până la organizarea agenţiilor regionale pentru protecţia mediului, autorizaţiile integrate de mediu aflate în competenţa de emitere a acestor agenţii vor fi emise de către autoritatea centrală şi locală pentru protecţia mediului.
Abrogat de Ordin nr. 1158 din 15/11/2005 Articolul 1 la 15/07/2004


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.